OxyNet, s.r.o.
Zákaznícka linka 031 2 300 400     Poruchova linka - len internet 02 3300 4111
Môj OxyNet
Meno:
Heslo:
   Spájame svet už 13 rokov
POZOR - ZMENA KONTAKTOV

OxyNet Info / objednavky / faktury(oxynet) / alarmy-kamery / siete / predaj,servis PC 031 2 300 400

INTERNET (len internet, nie ostatne sluzby) - Hotline / Nahlasovanie poruch 02 3300 4000 / 02 3300 4111


Oznamenie o zmene poskytovatela elektronickych sluzieb (internetu)


SERVISNÉ SLUŽBY PRIPOJENÍ - PODMIENKY SERVISU
REKLAMAČNÝ PORIADOK


Kontakty:

Servisné telefónne čísla: 031 2 300 400, 02 3300 4066
Servisný e-mail: servis@oxynet.sk

Pracovná doba:
Pondelok-Štvrtok: pracovný deň od 9:00 do 17:00
Piatok: pracovný deň od 9:00 do 13:00

Postup pri nahlásení poruchy:

Poruchu je potrebné nahlásiť telefonicky alebo písomne 24 hodín denne na hore ovedených kontaktoch. Pri telefonickom nahlásení stlačte voľbu 9 na Vašom telefóne a potom zvoľte voľbu 1 pre nahlásenie poruchy vo Vašej domácnosti alebo firme bez služby SLA alebo voľbu 2 pre nahlásenie poruchy so službou SLA. V prípade že voláte počas pracovnej doby, službukonajúci technik Vás obslúži priamo online. V prípade že voláte mimo pracovnej doby, zanechajte nám presný popis problému, Vaše meno, adresu pripojenia a telefonický kontakt. Technik po diagnostike poruchy pokúsi tento problém na diaľku odstrániť. Poruchy sú diagnostikované 24 hodín denne, pokiaľ však nie je možné túto poruchu odstrániť na diaľku, ponúkneme Vám termín na vykonanie servisného zásahu na nasledujúci pracovný deň

Servis v prípade že účastník nemá uzatvorené s firmou OxyNet SLA (Service Level Agreement):

Firma OxyNet zaväzuje začať práce na odstraňovaní poruchy do 24 hodín od jej nahlásenia. Firma OxyNet sa zaväzuje odstrániť poruchu v sieti firmy OxyNet do 48 hodín od jej nahlásenia počas pracovnej doby a do 72 hodín mimo pracovnej doby. V prípade, že sa porucha vyskytuje mimo siete firmy OxyNet, je doba odstránenia poruchy závislá od rozsahu a povahy poruchy.
Servisný zásah (výjazd) je pre tento typ liniek IBA počas pracovného dňa v pracovnom čase.

Servis v prípade že účastník má uzatvorené s firmou OxyNet SLA (Service Level Agreement):

Firma OxyNet zaväzuje začať práce na odstraňovaní poruchy na základe individuálnej dohody v dodatku OxyNet SLA.
Servisný zásah (výjazd) je pre tento typ liniek 24 hodín denne.

Spoplatnenie služieb servisu domácich a firemných liniek bez SLA:

Ak je nutnosť servisného zásahu zapríčinená prevádzkovateľom, je servisný zásah u klienta BEZPLATNÝ. V praxi to znamená, že ak na konektore RJ45 (tvorí prípojku do siete internet) nie je dostupnosť služby internet špecifikovanej v zmluve o pripojení, ide o chybu prevádzkovateľa. Výnimku tvorí nedostupnosť elektrickej energie na napájanie koncového zariadenia, alebo fyzické poškodenie niektorej z častí reťazca: anténa, kábel, modem. Pri tejto výnimke je servisný zásah spoplatňovaný podľa cenníka.

Ak je nutnosť servisného zásahu zapríčinená klientom, ide vždy o platený servisný výjazd. Medzi takéto zásahy patrí najmä zmena parametrov nastavení v PC, reset antény alebo Wi-Fi routra, poškodenie zariadení, nedostupnosť napájania zariadenia, odpojenie káblu z prípojky, konfigurácia domácej LAN siete, vírusy, svojvoľná zmena nastavení modemu a pod. Spoplatnenie servisu je paušálnym poplatkom 6 EUR/30 minút na jedného technika (cena je určená podľa aktuálneho cenníka, pričom poskytovateľ má kedykoľvek právo na zmenu týchto cien). Pri servisnom zásahu nad 30 minút je započítaná iba alikvotná časť času práce (ak servis trvá 1 hodinu 30 minút, klient zaplatí 18 EUR a pod.). Ak je servisný zásah spôsobený vadou zakúpeného, alebo zapožičaného zariadenia bez cudzieho zavinenia počas záručnej doby (24 mesiacov), je toto zariadenie na mieste vymenené, pričom servisný zásah sa počíta ako platený.

Spoplatnenie služieb servisu firemných liniek bez SLA:

Všetky podmeinky servisu sú presne určene v dodatku OxyNet SLA.

Reklamačný poriadok na základe "Všeobecných podmienok siete OxyNet s.r.o.na poskytovanie telekomunikačnej služby . sprostredkovanie prístupu do siete"

1. Užívateľ má právo uplatniť si reklamáciu vo veci správnosti úhrady za poskytnutú alebo požadovanú verejnú telekomunikačnú službu alebo kvality poskytnutej verejnej telekomunikačnej služby.

2. Reklamáciu vo veci správnosti úhrady alebo kvality za poskytnutú alebo požadovanú verejnú telekomunikačnú službu je užívateľ oprávnený uplatniť u poskytovateľa písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného vyúčtovania.

3. Reklamácia užívateľa na správnosť úhrady alebo kvalitu poskytovanej služby uplatnená po uplynutí lehoty určenej v predchádzajúcom bode nebude zo strany poskytovateľa uznaná.

4. Poskytovateľ písomne oznámi užívateľovi výsledok prešetrenia reklamácie do 30 dní odo dňa jej doručenia, inak sa reklamácia považuje za uznanú.

5. Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady za verejné telekomunikačné služby nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady za poskytnuté alebo požadované verejné telekomunikačné služby.

6. Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech užívateľa, ale rozsah poskytnutej verejnej telekomunikačnej služby, ani cenu za ňu nemožno preukázateľne zistiť, užívateľ zaplatí cenu zodpovedajúcu priemernému rozsahu využívania verejnej telekomunikačnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov.

7. Účastník má právo predložiť spor úradu na mimosúdne riešenie v zmysle §75 zákona o elektronických komunikáciách.
COPYRIGHT OxyNet, © 2017